Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. TemCopa - Time Service is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan TemCopa - Time Service of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TemCopa - Time Service.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:
TemCopa - Time Service
Postbus 31
2990 AA  BARENDRECHT
Nederland
T +31 (0)180 43 01 99
F +31 (0)180 42 43 33
E info@temcopa.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover TemCopa - Time Service geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Wij hanteren in onze dienstverlening de algemene voorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 24386761.
Made by Blue Chili Creative   |   Disclaimer